джэтэр гъуэгу


джэтэр гъуэгу

гъуэм щыщIэдзауэ арыхъыр тхьэмадэм здынихусыфам нэс «джэтэр гъуэгукIэ» йоджэ
расстояние, на которое старший игры смог отбросить заостренную палочку (чижик)

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.